U.S. Department of Health & Human Services

Social Media

Twitter

Trong Tháng Di Sản Quốc Gia Người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương, @minorityhealth và các đối tác của mình sẽ tiếp tục giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi #COVID19 có được #VaccineReady và giải quyết tình trạng bạo lực gia tăng gần đây đối với AAPIs. #StopAAPIHate minorityhealth.hhs.gov/aapi

Là một phần của tháng di sản Người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương vào Tháng Năm này, @HHS and @MinorityHealth mời các bạn cộng tác với họ để #Stopthespread. Tham Gia Nhóm Cộng Đồng #COVID19 và nhận tài nguyên để giúp xây dựng niềm tin về vắc-xin và giúp cộng đồng của bạn nhận được #VaccineReady. minorityhealth.hhs.gov/aapi

Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi hợp tác với @MinorityHealth để chống lại nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại, và không khoan dung chống lại người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương. Cùng nhau chúng ta có thể #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Tháng Năm là tháng di sản của người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi tự hào cùng @minorityhealth lên án sự thù địch, phân biệt chủng tộc và không khoan dung chống lại #AAPIs. Tham gia cuộc chiến để #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi

 
 

Instagram

Trong Tháng Di Sản Quốc Gia của Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, @Minorityhealth và các đối tác của mình sẽ tiếp tục công việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thúc đẩy niềm tin về vắc-xin và giải quyết sự gia tăng gần đây về phân biệt chủng tộc, không khoan dung, và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương. Tìm hiểu thêm: minorityhealth.hhs.gov/aapi #VaccineReady #StopAAPIHate

Là một phần của tháng di sản Người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương vào Tháng Năm này, @HHS và @MinorityHealth mời bạn hợp tác với họ để #Stopthespread của #COVID19. Tham gia Nhóm cộng đồng COVID-19 và nhận các nguồn lực để giúp xây dựng sự tự tin về vắc xin và giúp cộng đồng của bạn trở thành #VaccineReady: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Tháng Năm này, hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi hợp tác với @MinorityHealth để chống lại nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại, và không khoan dung chống lại người Mỹ gốc Á Châu và Người Đảo Thái Bình Dương. Cùng nhau chúng ta có thể #StopAAPIHate. Tìm hiểu thêm tại minorityhealth.hhs.gov/aapi

Tháng Năm là tháng di sản của người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi tự hào cùng với @minorityhealth lên án sự thù địch, phân biệt chủng tộc và không khoan dung chống lại #AAPIs. Tham gia cuộc chiến để #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi

 
 

Facebook

Trong Tháng Di Sản Quốc Gia của Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, @Minorityhealth và các đối tác của mình sẽ tiếp tục công việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thúc đẩy niềm tin về vắc-xin và giải quyết sự gia tăng gần đây về phân biệt chủng tộc, không khoan dung, và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á Châu và Đảo Thái Bình Dương. Tìm hiểu thêm: minorityhealth.hhs.gov/aapi #VaccineReady #StopAAPIHate

Tháng 5 là tháng di sản của Người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương và @HHS và @MinorityHealth mời bạn hợp tác với họ để #Stopthespread of #COVID19. Tham Gia Nhóm Cộng Đồng #COVID19 và nhận các tài nguyên để giúp xây dựng sự tự tin về vắc-xin và giúp cộng đồng của bạn trở thành #VaccineReady: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Tháng Năm này, hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi hợp tác với @MinorityHealth để chống lại nạn phân biệt chủng tộc, bài ngoại, và không khoan dung chống lại người Mỹ gốc Á Châu và Người Đảo Thái Bình Dương. Cùng nhau, chúng ta có thể #StopAAPIHate. Tìm hiểu thêm: minorityhealth.hhs.gov/aapi

Tháng Năm là tháng di sản của người Mỹ gốc Á Châu/Người Đảo Thái Bình Dương. Chúng tôi tự hào cùng với @minorityhealth lên án sự thù địch, phân biệt chủng tộc và không khoan dung chống lại #AAPIs. Tham gia cuộc chiến để #StopAAPIHate: minorityhealth.hhs.gov/aapi